PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phần mềm quản lý bán hàng TCSOFT-CMR 4.6 (Gói cơ bản)
1.Quản lý thông tin khách hàng, ncc
2.Quản lý thông tin hàng hóa
3.Quản lý mã vạch, in mã vạch
4.Quản lý xuất nhập kho
5.Quản lý báo cáo bán hàng
6.Quản lý người dùng, phân quyền
.